Privacyvoorwaarden

Privacyreglement kerkSPOT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in

enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt

geplaatst en informatie over uw bezoek aan de kerkSPOT internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene

Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

kerkSPOT mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De

Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze

wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft kerkSPOT de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door

kerkSPOT worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

kerkSPOT vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft kerkSPOT in dit Reglement een

toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en

voor de verwerking van welke gegevens kerkSPOT expliciet om uw toestemming moet

vragen.

2. De persoonsgegevens die kerkSPOT gebruikt en het doel van het gebruik

kerkSPOT verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van kerkSPOT,

zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van kerkSPOT of via het contactformulier contact met ons

opneemt. kerkSPOT verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze

gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met kerkSPOT sluiten financieel en administratief te

kunnen afhandelen;

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• onze dienstverlening te kunnen leveren;

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Daarnaast is een onderdeel van de dienstverlening van kerkSPOT ingericht zodat haar

klanten een ledenadministratie kunnen voeren. In dit kader worden (voor zover ingevuld door

de gebruikers van de ledenadministratie) persoonsgegevens verwerkt (naam, adres,

telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto, geboortedatum, geslacht en IP-adres). Deze

gegevens stellen ons in staat om onze dienstverlening te kunnen leveren.

IP-adressen/cookies

kerkSPOT houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze

gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;

• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;

• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich

interesseren;

• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de

hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld

om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich

interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

kerkSPOT verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de kerkSPOTorganisatie,

tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die kerkSPOT met u

heeft gesloten;

• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• kerkSPOT verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit

houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel

waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze

overeenkomstig de wet en dit Reglement.

• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van kerkSPOT

worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens

worden door kerkSPOT beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging

bestaat:

• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te

loggen in het digitale systeem.

• de medewerkers van kerkSPOT hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van

alle aan kerkSPOT verstrekte persoonsgegevens;

• kerkSPOT heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte

systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een

goede administratie. kerkSPOT hanteert een termijn van twee jaar na de laatste

aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan

een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal kerkSPOT zich aan de

voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u

verwerkt worden en met welk doel;

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy

van een ander daardoor niet wordt geschaad;

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig

mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)

verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als

het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de

gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van

uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@kerk-spot.nl

aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan

zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt

binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van kerkSPOT.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u

contact met kerkSPOT opnemen en probeert kerkSPOT er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact

met ons opnemen.

Uiteraard zal kerkSPOT ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk

en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van kerkSPOT.

Privacyreglement kerkSPOT versie april 2018